Boeken

Muziek

israŽl producten

Creatievelingen.

Messiaans op facebook

Messiaans op internet.

Opwekking 68 nederlands

Opwekking 34 Hiney Matov

Messiaanse gemeentes

Site's met studies

Tijdschriften

Waardevolle informatie.

Zoekbalk

div. kaarten

Messiaans zegel

Bijbel vertalingen

Nieuws uit Israel

Bijbel diversen

Duizendjarige vredesrijk

Contact

  • Heeft u een vraag of opmerking over deze site of over de Messiaanse beweging, neemt u dan contact met mij op via onderstaande link. Serieuze vragen zal ik doorgaans binnen een week beantwoorden.

  • Contactpagina

De feesten van Gīd.


Micha 4 vers 1-7

En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heenstromen, en vele natiŽn zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natiŽn tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgeboom, zonder dat iemand hen opschrikt; want de mond van de Here der heerscharen heeft het gesproken. Want alle volkeren wandelen elk in de naam van zijn god, maar wij zullen wandelen in de naam van de Here, onze God, voor altoos en immer. Te dien dage, luidt het woord des Heren, zal Ik het kreupele verzamelen en het verstrooide bijeenbrengen, en degenen over wie Ik kwaad heb doen komen. En Ik zal het kreupele stellen tot een overblijfsel en het verdrevene tot een machtig volk, en de Here zal Koning over hen zijn op de berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid.